Fii informat!

Citeste mai jos Statutul Asociatiei “Organizatia Salvati Prutul” Iasi

(1) Asociația ,, Organizația Salvați Prutul Iași” este o organizație nonguvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ce reunește prin liberă adeziune persoane care oferă prin contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie în folosul comunității locale. Ea desfășoară activitatea în conformitate cu legile țării și prezentul statut.

Art. 3

(1) Asociația ,,Organizația Salvați Prutul Iași” are personalitate juridică în temeiul O.G. 26/2000 cu modificările ulterioare și în urma înregistrării sale ca persoană juridică la Judecătoria Iași în Registrul fundațiilor și asociațiilor.

Art. 4

(1) Asociația ,,Organizația Salvați Prutul Iași” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcțional și economic.

Art. 5

(1) Organele sale de conducere au, de la data dobândirii personalității juridice, autonomie față de orice organizație, societate, asociație, fundație din țară sau străinătate cu care intră în raporturi, precum și față de organele puterii și administrației publice și față de orice organe sau autorități politice sau apolitice. Autonomia Asociației ,,Organizația Salvați Prutul Iași” este garantată de lege ca persoană juridică drept privat autorizată.

Art. 6

(1) Sediul principal al Asociației este Str. Rapei nr. 12A, Iași.

(2) Sediul Asociației se va putea schimba în raport cu necesitățile unei mai bune activități. Orice schimbare a sediului se va face prin hotărârea Consiliului Director și se va comunica instanței judecătorești de care Asociația aparține, atât la vechiul sediu cât și la cel nou.

Art.7

(1) Durata de funcționare a Asociației ,,Organizația Salvați Prutul Iași” este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor.

Capitolul II

Scopul și obiectivele

Art. 8

(1) Scopul fundamental al asociației „Organizația Salvați Prutul Iași‟ este de a crea, facilita și urmări asigurarea unui climat optim pentru desfășurarea activităților de pescuit recreativ-sportiv, de ecologie și protecția mediului, în colaborare cu autoritățile statului, dar și cu persoane fizice și juridice ce împărtășesc valori comune cu cele promovate de organizația noastră.

            (2) Pentru realizarea acestui scop, Asociația își propune o serie de obiective ce vizează următoarele direcții:

Pescuitul recreativ și sportiv:

 1. a) Implicarea în cadrul acțiunilor de anti-braconaj, ce vizează fondul faunistic, în general, și pe cel piscicol, în special;
 2. b) Concesionarea, achiziționarea sau arendarea unor tronsoane de râu, întinderi de apă sau terenuri, în vederea administrării, dezvoltării, protejării și conservării lor, care să faciliteze și practicarea pescuitului sportiv;
 3. c) Repopularea zonelor de interes cu specii valoroase din punct de vedere ihtiologic și comercial după efectuarea prealabilă a unor studii de impact;
 4. d) Desfășurarea unor studii de specialitate în vederea protejării și conservării florei și faunei autohtone;
 5. e) Monitorizarea prin mijloace specifice a efectivelor fondului piscicol din râul Prut și din alte habitate naturale, în vederea gestionării sustenabile și durabile a resurselor acvatice ce fac obiectul activității de pescuit sportiv recreativ;
 6. f) Colaborarea cu specialiști în ecologie și protecția mediului, în pescuit și acvacultură, precum și cu diverse personalități recunoscute în rândul pasionaților de pescuit, eventual cooptarea lor în cadrul asociației;
 7. g) Dezvoltarea patrimoniului propriu pentru asigurarea suportului financiar, material și logistic necesar realizării scopului și obiectivelor Asociației, precum și realizarea de proiecte și documentații pentru atragerea de surse de finanțare interne și externe.

Componenta civică și socială:

 1. h) Organizarea de campanii de ecologizare a luncii Prutului și a zonelor adiacente acesteia, ce presupune colectarea deșeurilor și depozitarea lor în locuri special amenajate, prin implicarea pe bază de voluntariat a participanților și prin eventuala colaborare cu întreprinderile de salubritate, autoritățile locale și a altor entități responsabile cu protecția mediului;
 2. i) Militarea pentru respectarea dreptului la libera opțiune de asociere a oricărui amator de pescuit recreativ și sportiv, în vederea obținerii permisului de pescuit pentru practicarea acestei activități pe apele aparținând domeniului public al statului, prin înscrierea în rândul asociațiilor de pescari;
 3. j) Realizarea, distribuția și montarea de panouri informative în locurile care reprezintă zone de interes ale asociației;
 4. k) Inițierea, elaborarea şi sprijinirea proiectelor legislative, a tratatelor, convențiilor și normativelor, cu scopul de a îmbunătăți, moderniza și reforma prevederi legale ce se referă la flora/fauna și protejarea acestora, braconajul și măsurile de combatere a acestui fenomen;
 5. l) Realizarea, implementarea, administrarea și dezvoltarea de aplicații de tip software, în acord cu scopul fundamental al Asociației;
 6. m) Efectuarea de sondaje și discuții interactive cu tematică piscicolă, ecologică și de protecția mediului, în special cu persoane din localitățile riverane râului Prut.

Componenta educațională:

 1. n) Promovarea stilului „Prinde și Eliberează‟ (ce presupune eliberarea peștelui în mediul său natural imediat după capturare, în cele mai bune condiții) ca o componentă esențială în reducerea presiunii exercitată de pescuitul sportiv și comercial asupra ihtiofaunei din râul Prut și din alte habitate naturale;
 2. o) Organizarea de „tabere/școli‟ (workshopuri) având ca obiectiv inițierea și perfecționarea copiilor și tinerilor în domeniul pescuitului sportiv, promovarea respectului față de natură și a mediului înconjurător;
 3. p) Promovarea pescuitului recreativ-sportiv prin diverse campanii de publicitate în mass-media și internet prin realizarea și distribuirea de materiale informative către pescari, prin intermediul workshopurilor sau a altor evenimente care au ca public țintă pasionații de pescuit;
 4. q) Promovarea educației ecologice și a protecției mediului, în rândul pescarilor și a comunităților riverane râului Prut (cu preponderență printre copii și elevi), în colaborare cu instituțiile abilitate (Consilii Locale, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, Garda de Mediu, Poliția de Frontieră etc.) și alte organizații care promovează importanța unui mediu natural nealterat în creșterea calității vieții rezidenților din aceste zone;
 5. r) Realizarea de acțiuni de informare și educare în vederea sprijinirii proceselor naturale de refacere a florei și faunei și de protejare a mediului înconjurător.

Art.9

Forme de activitate

(1)   Principalele activități desfășurate de asociație sunt:

 • să colaboreze cu organismele publice, precum și cu persoane fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus. Asociația poate promova și organiza schimburi de experiență cu alte asociații similare din țară și străinătate,
 • să organizeze manifestări și să realizeze produse audio-vizuale și buletine informative, inclusiv online, în scopul informării despre pescuitul recreativ – sportiv, ecologie și protecția mediului și creării unui climat optim pentru desfășurarea acestei activități,
 • să elaboreze un registru al asociațiilor de pescari, o bază de pescuit sportiv, un software pentru semnalarea problemelor din domeniu în timp real, dar și inițiative legislative privind pescuitul în vederea alinierii la cerințele legislației europene.

Capitolul III

Calitatea de membru

Art. 10

(1)   Membrii Asociației „Organizația Salvați Prutul Iași‟ sunt:

 1. a) membri fondatori – membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea Asociației „Organizația Salvați Prutul Iași‟;
 2. b) membri-asociați – persoane fizice care au sprijinit membrii fondatori să înființeze Asociația, și care contribuie moral, material și prin activitatea lor la realizarea obiectivelor Asociației, beneficiind de drepturile prevăzute de articolul 10 din prezentul Statut; pot deveni membri-asociați și persoanele fizice care au fost membri-susținători trei ani consecutivi și care contribuie moral, material și prin activitatea lor la realizarea obiectivelor Asociației;
 3. c) membri de onoare – persoane fizice și/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociaţiei;

– personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației, și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;

 1. d) membri-susținători – persoane care aderă la scopul Asociației, și care sprijină material sau moral Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;

(2) Calitatea de membru-asociat în „Organizația Salvați Prutul Iași‟ se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de Adunarea Generală, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director.

(4) Calitatea de membru-susținător al Asociației, se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

(5) Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate sau derulate de Asociația „Organizația Salvați Prutul Iași‟.

(6) Pot fi membri ai Asociației ,,Organizația Salvați Prutul Iași” persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune scrisă în care declară că sunt de acord cu prevederile statutare și alte reglementări specifice și doresc să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse.

(7) Pot fi membri persoane fizice indiferent de vârstă, profesie, sex, cetățenie, naționalitate, apartenență politică sau religie, origine socială sau avere, care conform cererii de asociere respectă atât statutul Asociației cât și regulamentul intern de funcționare.

(8)  Pot fi asociați: asociațiile sau societățile cu personalitate juridică, cu domiciliul în țară sau străinătate, urmând ca reprezentarea acestora în Adunarea Generală să fie nominală (un vot pentru fiecare persoană juridică).

Art. 11

(1) Poate avea calitatea de “membru de onoare” al Asociației ,, Organizația Salvați Prutul Iași ” persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • să fie membru al Asociației;
 • să fie o personalitate recunoscută de comunitate;
 • să se fi evidențiat prin activități de promovare a valorilor comunității locale;
 • să obțină această calitate prin votul a 2/3 din membrii Adunării generale.

Capitolul IV

Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 12

(1)   Membrii fondatori și membrii-asociați ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
 2. b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate conforme cu funcțiile pentru care candidează;
 3. c) să beneficieze de programele inițiate de Asociație;
 4. d) să participe la programele derulate de Asociație;
 5. e) să beneficieze de serviciile Asociației;
 6. f) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;
 7. g) să aibă acces la spațiile și dotările Asociației, pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, culturale și sportive, în domeniile de interes ale Asociaţiei;
 8. h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.

(2) Membrii-susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la articolul 10, lit. c) – h) din prezentul Statut.

(3) Obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:

 1. i) să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației;
 2. j) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația „Organizația Salvați Prutul Iași‟;
 3. k) să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat;
 4. l) să îndeplinească obligațiile prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.

(4) În cazul săvârșirii de către membrii Asociației a următoarelor abateri:

 1. m) denigrarea activității Asociației;
 2. n) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației;
 3. o) angajarea Asociației în acțiuni neavizate de organele de conducere ale acesteia;
 4. p) implicarea Asociației în activități politice;
 5. q) abateri de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației;
 6. r) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 7. s) neparticiparea sistematică în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației, la activitatea structurii de conducere în care a fost ales, sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.

(5) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. t) avertisment;
 2. u) avertisment sever și ultimativ;
 3. v) suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere potrivit Statutului Asociației;
 4. w) excluderea din Asociație.

Art.13

(1)   Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • să respecte prevederile statutare;
 • să plătească la termen cotizația stabilită;
 • să contribuie la creșterea prestigiului Asociației și la popularizarea acțiunilor sale;
 • să sprijine moral și material desfășurarea acțiunilor Asociației;
 • să răspundă penal, civil sau disciplinar, după caz, pentru faptele ce aduc atingerea scopului Asociației.

Art. 14

(1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

 1. a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
 2. b) prin excludere, în următoarele situații:

ü  încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociației;

ü  neparticiparea voită la mai mult de 90 % din acțiunile la care a solicitat să participe;

ü  urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal, incompatibile cu misiunea și principiile Asociației;

 1. c) prin deces sau declarare judecătoreasca a dispariției sau morții;
 2. d) dizolvarea sau lichidarea Asociației.

(2) Excluderea se face de către Comitetul Director al Asociației prin decizie.

(3) Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 (cincisprezece) zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Adunarea Generală a Asociației.

(4) De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.

Art. 15

Sancțiuni

(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Statut sau pentru acțiuni ce lezează Asociației ,, Organizația Salvați Prutul Iași ” se va putea aplica, după caz, una dintre următoarele sancțiuni:

 • mustrarea;
 • avertismentul;
 • suspendarea calității de membru de la o luna până la 6 luni;
 • excluderea din Asociație;
 • promovarea după caz de acțiuni civile sau plângeri penale la organele competente;
 • stabilirea măsurilor se va face la propunerea Consiliului Director și în cadrul Adunărilor Generale ordinare sau extraordinare ca urmare a votului.

Art. 16

(1)   Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra avutului social.

Capitolul V

Patrimoniul Asociației

Art.17

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei a fost constituit conform prevederilor legale în vigoare, fiind reprezentat de suma de 200 (douăsute) lei, sumă rezultată în întregime prin contribuția în numerar a membrilor fondatori.

(2) Patrimoniul Asociaţiei se poate completa cu următoarele tipuri de venituri:

 • taxe de înscriere;
 • contribuţiile membrilor şi ale simpatizanţilor organizaţiei (de exemplu, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe profit);
 • dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
 • venituri realizate din activități economice directe (conform art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare) ale Asociației sau ale filialelor acesteia;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și/sau de la terțe persoane, fizice și/sau juridice care intenționează să susțină activitățile de baza ale Asociației;
 • sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii naţionale sau internaționale (inclusiv fonduri obţinute prin proiecte europene);
 • finanțări și alte venituri prevăzute de lege.

Art. 18

(1) Întreg patrimoniul va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

(2) Cheltuielile Asociaţiei se efectuează strict potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli (care este aprobat de Consiliul Director) şi pot fi:

 1. a) cheltuieli directe pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei (materiale pentru acţiuni de ecologizare, echipamente de monitorizare video/audio pentru perimetre de interes, în acţiuni anti-braconaj, pentru evaluarea calităţii apei, realizarea de materiale educaţionale etc.);
 2. b) cheltuieli cu sediul Asociaţiei – chirie şi utilităţi (doar în cazul în care sediul Asociaţiei nu este locuinţa personală a unuia dintre membrii Asociaţiei);
 3. c) premii (acestea se acordă numai cu aprobarea Consiliului Director, ca o recompensă pentru contribuţii deosebite aduse atingerii obiectivelor Asociaţiei);
 4. d) onorarii pentru avocat, contabil, alţi experţi;
 5. e) taxe și comisioane bancare;
 6. f) alte cheltuieli.

Art. 19

(1)               Toate documentele justificative privind veniturile şi cheltuielile Asociaţiei vor fi evidenţiate şi păstrate în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, iar bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil anual vor fi publicate pe pagina web a Asociaţiei.

(2)               Evidența și operațiile cu bunuri din patrimoniu și financiare vor fi ținute în conformitate cu prevederile legale și normele metodologice.

(3)               Patrimoniul nu poate fi înstrăinat sau grevat de datorii sau alte obligații personale ale membrilor Asociației.

(4)               Responsabilitatea cu privire la gestionarea bunurilor din patrimoniu și gestiunea financiară aparțin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului Director și contabilului Asociației.

(5)         Succesiunile se pot accepta numai sub beneficiul de inventar.

(6)               Evidența bunurilor din patrimoniu se va ține în conformitate cu prevederile legilor și normelor metodologice în vigoare.

(7)               Rezultatul inventarierii efectuate anual de o comisie desemnată va fi supus analizei și aprobării Consiliului Director.

Art. 20

(1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare, Asociația desfășoară activități constând în:

 • manifestări cultural științifice, sportive, expoziții;
 • organizarea de cursuri;
 • editarea și comercializarea de reviste.

Capitolul VI

Organe de conducere, administrare și control

Art. 21

(1)   Asociația “Organizatia Salvati Prutul Iasi” funcționează prin următoarele organisme:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul director;
 • Cenzor.

Art. 22

(1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrilor-asociați.

(2) Adunarea Generală are următoarele competențe:

 1. a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. d) alegerea și revocarea cenzorului;
 5. e) înființarea de filiale;
 6. f) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;
 7. g) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 8. h) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art. 23

(1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a Cenzorului.

(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau , în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării ei, în acest din urmă caz dacă:

 1. a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
 2. b) apar situații care afectează existența Asociației;
 3. c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor fondatori și al membrilor-asociați.

(3) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.

(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, și depuse cu cel puțin zece zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 24

(1) Între ședințele Adunării Generale, activitatea Asociației este condusă de Consiliul Director, compus din:

 • un președinte;
 • un vicepreședinte.

(2) Membrii Consiliului Director sunt aleși prin vot secret de către Membrii Adunării Generale.

(3) Cel puțin 2 dintre membrii Consiliului Director se recrutează dintre membrii fondatori ai Asociației.

Art. 25

 (1) La Adunarea Generală participă:

 1. a) membrii fondatori;
 2. b) membrii-asociați;
 3. c) membrii de onoare, în calitate de invitați, fără drept de vot;
 4. d) membrii-susținători, în calitate de invitați, fără drept de vot;
 5. e) alți invitați, fără drept de vot.

(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 26

(1) Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației.

Art. 27

(1) Alegerile pentru Consiliul Director și Cenzor au loc o dată la doi ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

Art. 28

 (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unu dintre membrii fondatori, membrii de onoare și membrii-asociați.

(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 14 zile, și poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

(3) Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4) Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri, din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociației.

Art. 29

(1) Adunarea Generală este condusă de Președintele Asociației sau, în lipsa, de înlocuitorul acestuia.

(2) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori și a membrilor-asociați prezenți, cu excepția hotărârilor care menționează explicit altfel.

Art. 30

(1) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de cincisprezece zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre, sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 31

(1) Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) La data constituirii Asociaţiei „Organizația Salvați Prutul Iași‟, Consiliul Director este constituit din treisprezece persoane, astfel:

 1. a) un președinte;
 2. b) doi vicepreședinți;
 3. c) un secretar general;
 4. d) nouă membri.

(3) În anumite situații, Adunarea Generală poate decide mărirea numărului de membri ce intră în componența Consiliului Director.

Art. 32

(1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenți la Adunarea Generală, pentru un mandat de doi ani.

(2) Membrii inițiali ai Consiliului Director au un mandat de doi ani.

(3) În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de nouăzeci de zile calendaristice înainte, demisia operându-se la data împlinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor Asociației sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociaţiei „Organizația Salvați Prutul Iași‟.

(6) Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

Art. 33

(1)   În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor Asociației;
 2. b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 3. c) aprobă organigrama și strategia de personal ale Asociației;
 4. d) elaborează regulamentul intern de funcționare și organizare a Asociației;
 5. e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 

Art. 34

(1) Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 35

(1) Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate de asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 36

(1) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 37

(1) Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de către președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi, cu excepția hotărârilor care menționează explicit altfel.

Art. 38

(1) Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

(2) În realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociaţia ,,Organizația Salvați Prutul Iași‟ poate avea comisii specializate a căror modalitate de funcționare și organigramă se stabilesc de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

Art. 39

(1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor.

(2) În realizarea competenței sale, cenzorul:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Director;
 3. c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 40

(1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.

(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenți, pentru un mandat de doi ani.

Capitolul VII

Atribuțiile membrilor de conducere

Art. 41

PREȘEDINTELE:

 • coordonează activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului încredințat;
 • asigură continuitatea și permanența activității Asociației;
 • reprezintă Asociația ,,Organizația Salvați Prutul Iași” în toate ocaziile ce necesită angajarea acesteia prin prezență și semnătură;
 • informează și colaborează cu vicepreședinții asupra activității Asociației și semnează toate actele care angajează Asociația.
 • va lua parte sau va delega un membru al Consiliului Director la toate tranzacțiile comerciale care se efectuează pentru Asociație;
 • urmărește buna gospodărire a fondurilor și mijloacelor din dotare;
 • aprobă evidența membrilor Asociației și semnează legitimațiile membrilor;
 • aprobă proiectele de programe trimestriale de activitate ale Asociației.

 

VICEPREȘEDINTELE:

 • sprijină președintele și colaborează cu acesta în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor statutare și cele derivând din programele de activitate ale Consiliului,
 • înlocuiește președintele dacă este delegat în acest sens sau în caz de absență sau vacanță a postului,
 • supraveghează activitatea de relații cu organismele guvernamentale, organizații neguvernamentale, activitatea de sponsorizare, etc.;

SECRETARUL GENERAL:

 • planifică activitatea Consiliului Director, pregătește materialele de ședință și asigură prezența la ședință a Consiliului;
 • ține evidența actelor și documentelor activității Consiliului și Asociației;
 • întocmește procesele verbale de ședință de Consiliu și urmărește îndeplinirea la termen a hotărârilor acestora;
 • asigură corespondența Consiliului;
 • ține evidența la zi a membrilor Asociației;
 • coordonează activitatea secretariatului Asociației.
 • urmărește încasarea cotizațiilor, a costului abonamentelor la revista Asociației, a costului altor publicații;
 • încasează taxele de participare la diverse manifestări;
 • plătește cheltuielile aprobate de către președinte sau Consiliul Director,
 • urmărește exercițiul financiar și se preocupă de întocmirea bilanțului;
 • înregistrează sumele bănești provenite din donații și alte surse în beneficiul Asociației;
 • informează lunar situația casei, iar în Adunarea Generală prezintă un raport detaliat asupra fondurilor și patrimoniului Asociației.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 42

Asociația are însemne proprii (ștampilă și siglă).

Art. 43

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Asociația „Organizația Salvați Prutul Iași‟ se va dizolva:

(1) De drept, prin:

 1. a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea de către Adunarea Generală a unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 3. c) reducerea numărului de asociați sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 1. d) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. e) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
 3. f) urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. g) a devenit insolvabilă;

(3) Prin hotărârea Adunării Generale, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.

Art. 44

(1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și pasivului.

(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării , în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.

Art. 45

(1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 46

(1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Dacă în termen de șase luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile le alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător cu cel al Asociației.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 47

(1) Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de șase luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 48

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 49

(1) Dacă în termen de treizeci de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept, bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 50

(1) Asociația încetează a avea ființă, la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 51

(1)   Prezentul Statut este valabil pe toată durata funcţionării Asociaţiei.

(2) Modificarea sau completarea sa se face în formă scrisă, după aprobarea textului de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

ART. 52

(1)   Asociația are dreptul de a avea însemne proprii (emblemă, insignă, drapel etc).

(2) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la asociațiile nonprofit.

Prezentul statut a fost adoptat fiind semnat și aprobat de membrii fondatori în conformitate cu Actul Constitutiv al Asociației „Organizația Salvați Prutul Iași‟.

Ai sugestii sau intrebari?

[contact-form-7 id="23" title="Contact form 1"]